Yulong Jade Dragon Snow Mountain Lijiang Baisha Yunnan China Glacier

Yulong Jade Dragon Snow Mountain Lijiang Baisha Yunnan China Glacier – Photography by Christian Janzen