Tiger Leaping Gorge Hutiao Xia Lijiang Yunnan China Trekking

Tiger Leaping Gorge Hutiao Xia Lijiang Yunnan China Trekking – Photography by Christian Janzen