Khawa Karpo Tibet Meili Mountain Deqin Yunnan China

Khawa Karpo Tibet Meili Mountain Deqin Yunnan China – Photography by Christian Janzen