shangri la xiangelila zhongdian deqen tibetan autonomous prefect

shangri la xiangelila zhongdian deqen tibetan autonomous prefecture architecture dukezong old town traditional building