Yulong Mountain Lijiang Yunnan China Himalaya

Yulong Mountain Lijiang Yunnan China Himalaya – Photography by Christian Janzen