Yulong Jade Dragon Snow Mountain Lijiang Baisha Yunnan China Peak

Yulong Jade Dragon Snow Mountain Lijiang Baisha Yunnan China Peak – Photography by Christian Janzen