Shuhe Lijiang Yunnan China Guesthouse Naxi Style Traditional

Shuhe Lijiang Yunnan China Guesthouse Naxi Style Traditional – Photography by Christian Janzen